వైఎస్ఎస్ ధ్యానకేంద్రంలో ఘనంగా గురుపూర్ణిమ వేడుకలు

వైఎస్ఎస్ ధ్యానకేంద్రంలో ఘనంగా గురుపూర్ణిమ వేడుకలు ఆర్.బి.ఎం   హైదరాబాద్: బేగంపేటలోని యోగదా సత్సంగ ధ్యానకేంద్రంలో గురుపూర్ణిమ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. …

వైఎస్ఎస్ ధ్యానకేంద్రంలో ఘనంగా గురుపూర్ణిమ వేడుకలు Read More

గురువుని అత్యున్నత పీఠం పై నిలిపిన భారతీయ సమాజం

గురువుని అత్యున్నత పీఠం పై నిలిపిన భారతీయ సమాజం ఆర్.బి.ఎం  హైదరాబాద్: సుసంపన్నమైన భారతీయ సాంస్కృతిక సాంప్రదాయరీతి చాలా ఇతర …

గురువుని అత్యున్నత పీఠం పై నిలిపిన భారతీయ సమాజం Read More

క్రియాయోగాన్ని ప్రపంచానికి అందించిన దూత

క్రియాయోగాన్ని ప్రపంచానికి అందించిన దూత ఆర్.బి.ఎం  హైదరాబాద్: సమకాలీన యుగంలో యోగ విజ్ఞానశాస్త్రం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ఆధునిక ప్రపంచం …

క్రియాయోగాన్ని ప్రపంచానికి అందించిన దూత Read More

హైదరాబాద్ వైఎస్ఎస్ ధ్యానకేంద్రంలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు

హైదరాబాద్ వైఎస్ఎస్ ధ్యానకేంద్రంలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఆర్.బి.ఎం హైదరాబాద్: బేగంపేట చికోటీ గార్డెన్స్‌లోని యోగదా సత్సంగ …

హైదరాబాద్ వైఎస్ఎస్ ధ్యానకేంద్రంలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు Read More