మనుషులను దోమలు ఎందుకు ఆకర్షిస్తాయో తెలుసా?

దోమలు లేని ప్రాంతం లేదు. దోమల బాధితులు లేరంటే అతిశయోక్తే మరి. ఇప్పుడు దోమల సమస్య విశ్వ వ్యాపితమైంది. దోమ …

మనుషులను దోమలు ఎందుకు ఆకర్షిస్తాయో తెలుసా? Read More