వాకింగ్ చేస్తున్నారా… ఎన్ని నిమిషాలు చేస్తే ఎంత ప్రయోజనమో తెలుసా..!

నాగరిక అంతా నడకతోనే ప్రారంభమైంది. మానవ పరిణామ క్రమంలో మనిషి ఒకే దగ్గర ఉండలేదు. సముద్రాలు, ఖండాలు, నదులు దాటుకుంటూ …

Read More