తెలంగాణలో విద్యా సంస్థలు బంద్

తెలంగాణలో విద్యా సంస్థలు బంద్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మరో కీలక నిర్ణయం …

తెలంగాణలో విద్యా సంస్థలు బంద్ Read More

9,10వ తరగతి విద్యార్థులకు స్కూల్స్ రీఓపెన్

9,10వ తరగతి విద్యార్థులకు స్కూల్స్ రీఓపెన్ ఆర్.బి.ఎం,డెస్క్: ప్రపంచాని కుదిపేసిన మహామ్మరి కరోన వల్ల ప్రతి ఒక్కరు సమస్యలు ఎదురుకుంటున్నారు. …

9,10వ తరగతి విద్యార్థులకు స్కూల్స్ రీఓపెన్ Read More