కేంద్ర నిర్ణయంతో ఇరకాటంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం!

కేంద్ర నిర్ణయంతో ఇరకాటంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం! ఆర్.బి.ఎం హైదరాబాద్: కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని చిక్కులు తెచ్చిపెడుతోంది. దేశంలో …

కేంద్ర నిర్ణయంతో ఇరకాటంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం! Read More