తెరాస పార్టీ నుండి కాంగ్రెస్ లోకి భారీగా చేరిన పూలపల్లి గ్రామానికి చెందిన తెరాస కార్యకర్తలు..

తెరాస పార్టీ నుండి కాంగ్రెస్ లోకి భారీగా చేరిన పూలపల్లి గ్రామానికి చెందిన తెరాస కార్యకర్తలు.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: నవాబ్ …

Read More