తల నరుక్కుంటా.. రాళ్లతో కొట్టండి అంటూ కెసిఆర్ మొదలుపెట్టిన తిట్ల పురాణం..

ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: లంగా, లపంగి, సన్నాసి, లుచ్చా, సాలే, బట్టలు విప్పి కొడతా.. ఈ తిట్లన్నీ ఎవరో సమాన్యుడి …

Read More