క్యాసారంలో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనం..

క్యాసారంలో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనం.. ఆర్.బి.ఎం క్యాసారం: పటాన్ చేరు నియోజకవర్గంలోని క్యాసారం గ్రామంలో వినాయక నిమజ్జనం కోలాహలంగా సాగింది. …

క్యాసారంలో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనం.. Read More