ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి పులిమామిడిలో పేకాట..

ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి పులిమామిడిలో పేకాట.. ఆర్.బి.ఎం పులిమామిడి: పేకాటకు బానిసలుగా మారి ఎంతో మంది కుటుంబాలు రోడ్డున …

Read More

ప్రభుత్వ భూముల్లో దర్జాగా మట్టి తవ్వకాలు: ఎం.వెంకటయ్య, నవాబుపేట్ మండల్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్

ప్రభుత్వ భూముల్లో దర్జాగా మట్టి తవ్వకాలు: ఎం.వెంకటయ్య, నవాబుపేట్ మండల్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్.బి.ఎం నవాబుపేట్, చిట్టిగిద్ద: నవాబుపేట్ మండల్ …

Read More