నగరంలో 45 అడుగుల భారీ దుర్గా మాత విగ్రహం..

నగరంలో 45 అడుగుల భారీ దుర్గా మాత విగ్రహం.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: నగరంలోని ఎసమియా బజార్‌లో 45 అడుగుల …

నగరంలో 45 అడుగుల భారీ దుర్గా మాత విగ్రహం.. Read More