కేంద్రమంత్రికి అవమానం..

కేంద్రమంత్రికి అవమానం.. ఆర్.బి.ఎం మెదక్: జిల్లాలో కేంద్రమంత్రికి అవమానం జరిగింది. కేంద్రమంత్రి సంజీవ్ కుమార్ బాల్యన్ మెదక్ జిల్లాలో పర్యటించారు. …

కేంద్రమంత్రికి అవమానం.. Read More