తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు..

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉండటంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక …

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు.. Read More

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు?

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు? ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కేంద్రం ఇప్పటికే సిబిఎస్ఈ పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు …

తెలంగాణాలో పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు? Read More