కలెక్టర్‌ వాహనానికి 23 చలానాలు.. పట్టించుకోని పోలీసులు!

కలెక్టర్‌ వాహనానికి 23 చలానాలు.. పట్టించుకోని పోలీసులు! ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: సాదారణంగా రెండూ మూడు చలనాలు పెండింగ్‌లో ఉంటే …

Read More

గంజాయి పంట పండిస్తా అనుమతులు ఇవ్వండి అంటూ కలెక్టర్ కు లేఖ రాసిన రైతు..

గంజాయి పంట పండిస్తా అనుమతులు ఇవ్వండి అంటూ కలెక్టర్ కు లేఖ రాసిన రైతు.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: ఓ రైతు …

Read More